• pl
 • en
 • Proces uzyskiwania pozwoleń dla morskiej energetyki wiatrowej – Przewodnik 2019

  Mając na celu wsparcie wszystkich stron zainteresowanych rozwojem morskiej energii wiatrowej we właściwym planowaniu procesu realizacji przedsięwzięcia, FNEZ opracowała przewodnik przedstawiający wszystkie procedury administracyjne i działania, które muszą podjąć deweloperzy projektu morskiej farmy wiatrowej i właściwe organy administracyjne w ramach uzyskania niezbędnych pozwoleń.

  Celem tego dokumentu jest stworzenie podstawy do dyskusji na temat zasadności i kierunków zmian w systemie legislacyjnym dotyczącym morskiej energii wiatrowej.

  „Impact Mitigation Strategy of the Baltic Offshore Grid”

  Rozwój morskiej infrastruktury przesyłowej w kontekście uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych Morza Bałtyckiego. Raport zawiera wytyczne i dobre praktyki dla: oceny oddziaływania na środowisko, procedur środowiskowych i dialogu z interesariuszami.

  „Rekomendacje dla TYNDP”

  Rekomendacje zostały przedłożone na etapie konsultacji Europejskiego Planu Rozwoju Sieci ENTSO-E w 2018 r. i opierają się na wnioskach z projektu Baltic InteGrid.

   

   

   

  Opinia ekspercka w zakresie budowy połączenia Polska-Szwecja-Litwa zintegrowanego z morskimi farmami wiatrowymi

  Instytut Energetyki Oddział Gdańsk opracował „Opinię ekspercką w zakresie budowy połączenia Polska-Szwecja-Litwa zintegrowanego z morskimi farmami wiatrowymi z uwzględnieniem uwarunkowań Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Praca zrealizowana została na zlecenie FNEZ w ramach prowadzonych analiz dla Studium pre-wykonalności dla połączenia Polska-Szwecja-Litwa w projekcie Baltic InteGrid współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region

  Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce – aktualizacja 2018

  W ramach prac nad programem Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) opracowała aktualizację Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce (styczeń, 2018 r.). Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW – wynika z aktualizacji Programu.

  Podsumowanie konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”

  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie trzeciej edycji konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Warszawie. Organizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ).

  Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW – wynika z aktualizacja Programu.

  „Podsumowanie kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III wraz z infrastrukturą przyłączeniową”

  Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk środkowy III, której inwestorem jest spółka Polenergia Bałtyk III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis działań przeprowadzonych w ponad rocznej kampanii, która obejmowała działania przygotowawcze, kampanię informacyjno-edukacyjną, konsultacje ze środowiskiem rybackim, administracją morską, władzami samorządowymi oraz samymi mieszkańcami.

  „Podsumowanie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk rybackich w sprawie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III”

  Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem cyklu spotkań konsultacyjnych przedstawicieli środowisk rybackich z Darłowa, Łeby i Ustki z inwestorem – spółką Polenergia Bałtyk III. Spotkania odbyły się w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis zagadnień omawianych podczas spotkań, jak również omówienie wniosków z nich płynących.

  „Report on the state of play „Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development”

  Dokument został przygotowany w ramach projektu „Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development (Baltic InteGrid)”. Głównym celem Baltic InteGrid jest stworzenie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z planowanymi projektami MFW (tzw. „szyny bałtyckiej”) w oparciu o szczegółowe analizy warunków: przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych. Niniejszy dokument stanowi szczegółową analizę stanu bieżącego rozwoju sieci morskich i MEW.

  Dokument dostępny tylko w języku angielskim.

  „Podsumowanie i najważniejsze wnioski z Konferencji Offshore 2014”

  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie konferencji „Konferencja Offshore – Rozwój regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniu 29-30 września 2014 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

  „Analiza porównawcza systemów wsparcia energetyki odnawialnej bazujących na mechanizmie aukcyjnym” – streszczenie.

  Niniejszy dokument stanowi streszczenie analizy opracowanej przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Raport przedstawia najważniejsze doświadczenia w zakresie stosowania mechanizmu aukcyjnego w celu wsparcia rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Analizę uzupełniono o przykłady stosowania mechanizmów aukcyjnych w zakresie wsparcia morskiej energetyki wiatrowej w Danii i Francji.

  „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce” – streszczenie menedżerskie,

   zostało opracowane przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

  „Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce”

  Został opracowany przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

  Program przedstawia, optymalny z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczych, społecznych i środowiskowych scenariusz rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego, zakładający zainstalowanie 6GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030.

  „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”

  Niniejszy dokument stanowi materiał informacyjny konferencji „Morska energetyka – kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

  „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku. Aneks do raportu

  Niniejszy dokument stanowi aneks do Raportu „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku” przygotowanego w dniu 16 stycznia 2012 roku. Celem aneksu jest pokazanie wpływu nowych zapisów ustawy o OZE, które zostały zamieszczone w projekcie z dnia 4 października 2012 roku, na ekonomiczną opłacalność budowy i funkcjonowania MEW w Polsce.

  „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”

  Niniejszy dokument stanowi skrót materiału podsumowującego warsztaty pn. „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”, które zostały zorganizowane przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w dn. 2 – 3 sierpnia 2012r. w Gdańsku. Pełna wersja materiału jest dostępna dla firm współpracujących z Fundacją.

  „Posiedzenie w sprawie uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego”

  Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, przy współpracy z Fundacją na rzecz Energetyki Zrównoważonej, zorganizował w dniu 24 maja 2012 roku, seminarium poświęcone analizie politycznych, prawnych i infrastrukturalnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich.
  W opracowanym przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej materiale poseminaryjnym prezentujemy najważniejsze informacje o uwarunkowaniach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

  „Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”

  Seminarium odbyło się 10 czerwca 2011r. Zorganizowane zostało wspólnie przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Ministerstwo Gospodarki oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku. Wydarzenie to zostało objęte patronatami Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Infrastruktury. Spółki Iberdrola Renewables oraz Polskie Sieci Morskie S.A. były partnerami merytorycznymi spotkania. Publikowany materiał zawiera wypowiedzi uczestników oraz najważniejsze wnioski, które zostały wypracowane w czasie spotkania. Celem seminarium było przedstawienie aktualnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście realizacji europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, a także oszacowanie potencjału krajowego rynku MFW.

  „Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych”

   zostały przygotowane przez ekspertów FNEZ – Macieja Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka, we współpracy z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ oraz skonsultowane z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska jak również z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dokument został w całości uzgodniony oraz przekazany przez FNEZ Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z prawami do publikacji.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X