• pl
 • en
 • BIBLIOTEKA

  Materiał podsumowujący 10 lat wdrażania programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,  zaprezentowany podczas wspólnego posiedzenia Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
  i Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu 25 lipca 2023 r.

  Podręcznik jest formą przewodnika, który w oparciu o zbiór zagranicznych oraz krajowych dobrych praktyk i doświadczeń ma stanowić inspirację do realizacji przedsięwzięć energetyki obywatelskiej (EO) w Polsce. Adresatami opracowania są wszyscy zainteresowani rozwojem EO w Polsce. Dokument został opracowany w ramach projektu Co2mmunity.

  Analizy modelowe możliwości zmian polskiego miksu energetycznego w perspektywie roku 2040, mające na celu maksymalną, ale racjonalną i zrównoważona redukcję udziału generacji węglowej. Analiza zawiera trzy scenariusze: OZE, węglowy i jądrowy.

  Rozwój morskiej infrastruktury przesyłowej w kontekście uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych Morza Bałtyckiego. Raport zawiera wytyczne i dobre praktyki dla: oceny oddziaływania na środowisko, procedur środowiskowych i dialogu z interesariuszami.

  Rekomendacje zostały przedłożone na etapie konsultacji Europejskiego Planu Rozwoju Sieci ENTSO-E w 2018 r. i opierają się na wnioskach z projektu Baltic InteGrid.

   

   

   

  Raport „Towards a Baltic Offshore Grid: Connecting electricity markets through offshore wind farms” już gotowy! Jeśli interesują cię zagadnienia związane z rozwojem morskiej infrastruktury przesyłowej w południowej części Morza Bałtyckiego z przyłączeniem morskich farm wiatrowych – zdecydowanie musisz się z tym zapoznać!

  Instytut Energetyki Oddział Gdańsk opracował „Opinię ekspercką w zakresie budowy połączenia Polska-Szwecja-Litwa zintegrowanego z morskimi farmami wiatrowymi z uwzględnieniem uwarunkowań Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Praca zrealizowana została na zlecenie FNEZ w ramach prowadzonych analiz dla Studium pre-wykonalności dla połączenia Polska-Szwecja-Litwa w projekcie Baltic InteGrid współfinansowanego z programu INTERREG Baltic Sea Region

  W ramach prac nad programem Energia z Bałtyku dla Polski 2025 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) opracowała aktualizację Programu rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce (styczeń, 2018 r.). Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW – wynika z aktualizacji Programu.

  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie trzeciej edycji konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2017 r. w Warszawie. Organizatorem była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ).

  Realny potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi od 8 do 10 GW. Budowa pierwszej MFW w Polsce, o mocy ok 600 MW, może się rozpocząć około roku 2022. Pierwsze morskie elektrownie mogą zostać przyłączone do sieci w roku 2025. Do końca roku 2030 może zostać wybudowanych ok 4 GW, a do roku 2035 – 8 GW – wynika z aktualizacja Programu.

  Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem kampanii edukacji i komunikacji społecznej dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk środkowy III, której inwestorem jest spółka Polenergia Bałtyk III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis działań przeprowadzonych w ponad rocznej kampanii, która obejmowała działania przygotowawcze, kampanię informacyjno-edukacyjną, konsultacje ze środowiskiem rybackim, administracją morską, władzami samorządowymi oraz samymi mieszkańcami.

  Dokument przygotowany przez ekspertów z Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest podsumowaniem cyklu spotkań konsultacyjnych przedstawicieli środowisk rybackich z Darłowa, Łeby i Ustki z inwestorem – spółką Polenergia Bałtyk III. Spotkania odbyły się w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Opracowanie zawiera szczegółowy opis zagadnień omawianych podczas spotkań, jak również omówienie wniosków z nich płynących.

  Dokument został przygotowany w ramach projektu „Integrated Baltic Offshore Wind Electricity Grid Development (Baltic InteGrid)”. Głównym celem Baltic InteGrid jest stworzenie koncepcji bałtyckiej infrastruktury przesyłowej zintegrowanej z planowanymi projektami MFW (tzw. „szyny bałtyckiej”) w oparciu o szczegółowe analizy warunków: przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, środowiskowo-społecznych i technologicznych. Niniejszy dokument stanowi szczegółową analizę stanu bieżącego rozwoju sieci morskich i MEW.

  Dokument dostępny tylko w języku angielskim.

  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie konferencji „Konferencja Offshore – Rozwój regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniu 29-30 września 2014 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

  Niniejszy dokument stanowi streszczenie analizy opracowanej przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Raport przedstawia najważniejsze doświadczenia w zakresie stosowania mechanizmu aukcyjnego w celu wsparcia rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Analizę uzupełniono o przykłady stosowania mechanizmów aukcyjnych w zakresie wsparcia morskiej energetyki wiatrowej w Danii i Francji.

   zostało opracowane przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

  Został opracowany przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, we współpracy z Ernst & Young. Program powstał w związku z oczekiwaniem wielu środowisk politycznych, branżowych, naukowych i pozarządowych, które wyrażone zostało podczas konferencji „Morska Energetyka Kołem Zamachowym Rozwoju Przemysłu i Regionów Nadmorskich”, która odbyła się w Słupsku w styczniu 2013 roku.

  Program przedstawia, optymalny z punktu widzenia uwarunkowań gospodarczych, społecznych i środowiskowych scenariusz rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego, zakładający zainstalowanie 6GW mocy w morskich farmach wiatrowych do roku 2030.

  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie konferencji „Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była FNEZ, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

  Niniejszy dokument stanowi materiał informacyjny konferencji „Morska energetyka – kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich”, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2013 roku w Słupsku. Organizatorami konferencji była Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Słupski Inkubator Technologiczny, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

  opracowany przez ekspertów FNEZ, we współpracy z administracją morską i środowiskową oraz wiodącymi ośrodkami naukowymi, jest pierwszym i jedynym na krajowym rynku podręcznikiem, opisującym kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedur lokalizacyjnych i środowiskowych dla morskich farm wiatrowych w Polsce.

  Niniejszy dokument stanowi aneks do Raportu „Analiza wymaganego poziomu wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych w Polsce w perspektywie do 2025 roku” przygotowanego w dniu 16 stycznia 2012 roku. Celem aneksu jest pokazanie wpływu nowych zapisów ustawy o OZE, które zostały zamieszczone w projekcie z dnia 4 października 2012 roku, na ekonomiczną opłacalność budowy i funkcjonowania MEW w Polsce.

  Niniejszy dokument stanowi skrót materiału podsumowującego warsztaty pn. „Badania środowiskowe na potrzeby procedury oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych”, które zostały zorganizowane przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej w dn. 2 – 3 sierpnia 2012r. w Gdańsku. Pełna wersja materiału jest dostępna dla firm współpracujących z Fundacją.

  Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, przy współpracy z Fundacją na rzecz Energetyki Zrównoważonej, zorganizował w dniu 24 maja 2012 roku, seminarium poświęcone analizie politycznych, prawnych i infrastrukturalnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich.
  W opracowanym przez ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej materiale poseminaryjnym prezentujemy najważniejsze informacje o uwarunkowaniach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

  Celem dokumentu, opracowanego przez FNEZ, jest rzetelne przedstawienie potencjalnych oddziaływań MFW na ryby i rybołówstwo, jak również wskazanie doświadczeń zagranicznych, które mogą mieć zastosowanie w Polsce.

  Seminarium odbyło się 10 czerwca 2011r. Zorganizowane zostało wspólnie przez Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Ministerstwo Gospodarki oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej w Gdańsku. Wydarzenie to zostało objęte patronatami Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Infrastruktury. Spółki Iberdrola Renewables oraz Polskie Sieci Morskie S.A. były partnerami merytorycznymi spotkania. Publikowany materiał zawiera wypowiedzi uczestników oraz najważniejsze wnioski, które zostały wypracowane w czasie spotkania. Celem seminarium było przedstawienie aktualnych uwarunkowań rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce w kontekście realizacji europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej, a także oszacowanie potencjału krajowego rynku MFW.

   zostały przygotowane przez ekspertów FNEZ – Macieja Stryjeckiego i Krzysztofa Mielniczuka, we współpracy z Departamentem Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ oraz skonsultowane z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska jak również z Krajową Komisją Ocen Oddziaływania na Środowisko. Dokument został w całości uzgodniony oraz przekazany przez FNEZ Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z prawami do publikacji.

  Copyright © 2020 FNEZ | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Realizacja: Bazinga

  Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.

  X